FOLYMA

Pracovné zdravotné služby

SLUŽBY PZS PRE 1. A 2. KATEGÓRIU ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Služby PZS podľa podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona 355/2007 Z.z.

Už 5. rok Vám ponúkame naše služby v nasledovných oblastiach:

- pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do 1. alebo 2. kategórie

hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a vypracovanie kategorizácie prác 

- zisťovanie expozície zamestnanov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie

- hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci

vypracovanie posudkov o riziku  a prevázkových poriadkov pre faktory práce a pracovného prostredia

- navrhovanie opatrení na zníženie, alebo odstránenie rizika

- vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií

- podpora prispôsobovania práce a pracovných podmienok  zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia

- poradenstvo pri:

a/ plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátanie usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia

b/ ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia, alebo technológií, ktoré sa používajú, alebo plánujú používať.

c/ ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychólógii práce a ergonómii

 - ostatné činnosti podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona 355/2007 Z.z.

 Rozumné ceny, overená kvalita posudkov.

Prihlásenie